کلینیک بینا ۱۳۹۵-۶-۱۵ ۱۳:۴۵:۰۱ +۰۰:۰۰

Project Description

کارفرما : بخش خصوصی

اقدامات : طراحی معماری داخلی کلینیک و بخش خدمات پزشکی

سال : ۱۳۹۵