هتل فجر اهواز ۱۳۹۵-۸-۹ ۰۲:۵۸:۰۲ +۰۰:۰۰

Project Description

کارفرما: شرکت هتل های پارس

اقدامات : طراحی و بازسازی بال شرقی هتل

سال :  ۱۳۸۱