طراحی بازسازی هتل المپیک ۱۳۹۵-۶-۱۵ ۱۳:۵۶:۰۵ +۰۰:۰۰

Project Description

کارفرما : شرکت کوثر صادق سبز

اقدامات : تکمیل و تغییرات لازم در معماری هتل و طراحی معماری داخلی و نظارت بر ساخت آنها

سال : ۱۳۹۴