دفتر شرکت پایون بین الملل هیراد ۱۳۹۵-۶-۱۵ ۱۴:۱۰:۵۵ +۰۰:۰۰

Project Description

کارفرما : بخش خصوصی
اقدامات : طراحی معماری داخلی و نظارت های لازم و کافی بر خرید و اجرا تا تحویل دفتر